The function and behavior of chondrogenic progenitor cells in osteoarthritis

Zhongyang Lv, Jiawei Li, Xingquan Xu, Qing Jiang, Dongquan Shi