April 2016

Editorial 
Some solutions for massive loss of acetabular bone in hip reconstruction
Yongtao Mao
Annals of Joint  
2016,  
1:
4  
Original Article 
Deep vein thrombosis after arthroplasty: Nanjing deep vein thrombosis study
Dongquan Shi, Yong Pang, Chen Yao, Feng Wang, Nan Xia, Dongyang Chen, Zhihong Xu, Jin Dai, Jianghui Qin, Yanyun Lv, Hongsong Chen, Xusheng Qiu, Tao Yuan, Wenjie Weng, Feng Ran, Ming Zhang, Changjian Liu, Minghao Zheng, Takahiro Nakamura, Qing Jiang
Annals of Joint  
2016,  
1:
3