In vivo kinematics of the knee after discoid lateral subtotal meniscectomy

Wenqiang Yan, Xingquan Xu, Qian Xu, Dongyang Chen, Zhihong Xu, Jin Dai, Qing Jiang, Dongquan Shi