Arthroscopic management of the nonunion avulsion fracture of ischial tuberosity for a teenager dancer: a case report

Hongjie Huang, Fan Yang, Xiaoyan Zheng, Xin Zhang, Jianquan Wang, Yan Xu