Comparison and modification of survival predicting system for breast cancer patients with bone metastases

Wei Du, Jichuan Wang, Jie Xu, Zhiqing Zhao, Siyao Liu, Liu Yang, Rui Yang, Shu Wang, Wei Guo